Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 listopada 2012

Przetarg na dzierżawę punktu gastronomicznego

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod
PUNKT GASTRONOMICZNY


Przetarg dotyczy dzierżawy na czas nieoznaczony, nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 1293/4, część o powierzchni 30 m2, położonej w Gostyniu przy ul. Łąkowej.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi
 8,50zł za 1 m2 (netto)

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, zwłaszcza podatku od nieruchomości lub podatku rolnego oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem w tym podatku VAT.
Wadium: 100 zł.
Przetarg odbędzie się 30 listopada 2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń – piwnica).
Wadium należy wpłacić do dnia 28 listopada 2012 r. na konto Bank Zachodni WBK o/Gostyń  nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Dzierżawcy zobowiązani są do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
Opłaty za energię elektryczną uiszczane są na rzecz Gminy Gostyń na podstawie wskazań podlicznika poboru energii elektrycznej zamontowanego przez dzierżawcę według aktualnych cen.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy dzierżawy, w każdym czasie - w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna dla realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z koniecznością realizacji zadań publicznych gminy a także w przypadku sprzedaży nieruchomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, pokój nr 3 (tel. 65 575 21 17) oraz na stronie internetowej urzędu www.gostyn.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Sprawę prowadzi: Danuta Zbieralska, inspektor ds. nietrwałego rozdysponowania mienia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 3), tel./e-mail: 65 5752117/ dzbieralska@um.gostyn.pl
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_dzierzawe_punktu_gastronomicznego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl