Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 stycznia 2014

Przetarg na sprzedać drewna

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
I przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż ruchomości w postaci drewna o ogólnej 82,64m3

 

Gatunek:
Cz. I - sosna wielkowymiarowa sztuk 8 w klasie jakościowo – wymiarowej:
- 3,64 m3
WD1 – 2,07 m3
WD2 – 0,63 m3
 WD3 – 0,94 m3
Cena wywoławcza : 957,39 zł
/dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 39/100/
wadium wynosi: 100,00 zł
Cz. II - sosna średniowymiarowa (papierówka)w klasie jakościowo – wymiarowej:
S2a/S2b  - 26,65 m3
Cena wywoławcza : 5.756,40 zł
/pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 40/100/
wadium wynosi: 600,00 zł
Cz. III – akacja, brzoza, sosna średniowymiarowa (opał) w klasie jakościowo – wymiarowej:
S4 – 44,85 m3
Akacja:
1/ nr stosu 01938 ilość 3,90 m3
Cena wywoławcza : 666,90 zł
/sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 90/100/
2/ nr stosu 01940 ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 444,60 zł
/czterysta czterdzieści cztery złote 60/100/
3/ nr stosu 01941 ilość 3,25 m3
Cena wywoławcza : 555,75 zł
/pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 75/100/
4/ nr stosu 01942 ilość 0,65 m3
Cena wywoławcza : 111,15 zł
/sto jedenaście złotych 15/100/
5/ nr stosu 01950 ilość 4,55 m3
Cena wywoławcza : 778,05 zł
/siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 05/100/
6/ nr stosu 01961 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 333,45 zł
/trzysta trzydzieści trzy złote 45/100/
7/ nr stosu 01953 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 222,30 zł
/dwieście dwadzieścia dwa złote 30/100/
8/ nr stosu 01954 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 222,30 zł
/dwieście dwadzieścia dwa złote 30/100/
9/ nr stosu 01955 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 222,30 zł
/dwieście dwadzieścia dwa złote 30/100/
10/ nr stosu 01956 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 333,45 zł
/trzysta trzydzieści trzy złote 45/100/
11/ nr stosu 01957 ilość 3,25 m3
Cena wywoławcza : 555,75 zł
/pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 75/100/
12/ nr stosu 01968 ilość 0,65 m3
Cena wywoławcza : 111,15 zł
/sto jedenaście złotych 15/100/
13/ nr stosu 01969 ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 327,60 zł
/trzysta dwadzieścia siedem złotych 60/100/
Brzoza
14/ nr stosu 01943 ilość 0,65 m3
Cena wywoławcza : 90,68 zł
/dziewięćdziesiąt złotych 68/100/
15/ nr stosu 01944 ilość 0,65 m3
Cena wywoławcza : 90,68 zł
/dziewięćdziesiąt złotych 68/100/
16/ nr stosu 01948 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 223,20 zł
/dwieście dwadzieścia trzy złote 20/100/
Sosna
17/ nr stosu 01945 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 163,80 zł
/sto sześćdziesiąt trzy złote 80/100/
18/ nr stosu 01946 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 245,70 zł
/dwieście czterdzieści pięć złotych 70/100/
19/ nr stosu 01947 ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 327,60 zł
/trzysta dwadzieścia siedem złotych 60/100/
20/ nr stosu 01962 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 163,80 zł
/sto sześćdziesiąt trzy złote 80/100/
21/ nr stosu 01963 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 245,70 zł
/dwieście czterdzieści pięć złotych 70/100/
22/ nr stosu 01964 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 163,80 zł
/sto sześćdziesiąt trzy złote 80/100/
23/ nr stosu 01965 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 163,80 zł
/so sześćdziesiąt trzy złote 80/100/
24/ nr stosu 01966 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 163,80 zł
/sto sześćdziesiąt trzy złote 80/100/
Cz. IV – akacja, sosna (opał – gałęzie) w klasie jakościowo – wymiarowej:
M2 – 7,50 m3
1/ nr stosu 01949 ilość 3,5 m3 (akacja)
Cena wywoławcza : 299,25 zł
/dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 25/100/
2/ nr stosu 01952 ilość 2,50 m3 (akacja)
Cena wywoławcza : 213,75 zł
/dwieście trzynaście złotych 75/100/
3/ nr stosu 01958 ilość 0,50 m3 (akacja)
nr stosu 01959 ilość 0,50 m3 (sosna)
nr stosu 01970 ilość 0,50 m3 (akacja)
Cena wywoławcza : 119,25 zł
/sto dziewiętnaście złotych 25/100/

Wylicytowana cena sprzedaży drewna zostanie powiększona o podatek Vat
Przetarg – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 stycznia 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń – piwnica).
Wadium, na część I i II należy wpłacić do dnia 22 stycznia 2014 r. na konto Sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456.
Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ofertowego nieograniczonego. Przedmiot przetargu został podzielony na części, dopuszcza się składanie ofert częściowych na wszystkie części lub na jedną wybraną część. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu Rynek 2 63-800 Gostyń (sekretariat) najpóźniej do 23 stycznia 2014 r. do godz. 1000 pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium(dotyczy cz. I i cz. II). Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:, nazwa i adres uczestnika oraz napis "Oferta sprzedaż drewna Cz. …  –….”
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę firmy oraz jej siedzibę,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan ruchomości bez zastrzeżeń,
- kserokopię dowodu wpłaty wadium (dotyczy cz. I i cz. II),
- oferta cenowa. 
Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium (dot. cz. I. cz. II) zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić wylicytowaną cenę najpóźniej do 4 dni po przetargu tj. 27.01.2014 r.. W przypadku nie dokonania wpłaty ceny sprzedaży w terminie wadium przepada, a Burmistrz Gostynia może zaoferować sprzedaż oferentowi, który wylicytował kolejną najwyższą cenę.
Dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu można uzyskać i uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 17, tel. 65 5752137.

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedac_drewna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl