Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 kwietnia 2012

Przetarg na sprzedaż drewna

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
I przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż ruchomości w postaci drewna o masie ogólnej 175,43m3

Gatunek:
Cz. I - sosna wielkowymiarowa sztuk 69 w klasach jakościowo – wymiarowej:
WD1 – 5,08 m3
WD2 – 50,12 m3
 WD3 – 3,00 m3
Cena wywoławcza : 17 358,00 zł
/siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100/
wadium wynosi: 1.735,00 zł
Cz. II - sosna średniowymiarowa (papierówka)w klasie jakościowo – wymiarowej:
S2a/S2b  - 58,11 m3
Cena wywoławcza : 13 946,00 zł
/trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100/
wadium wynosi: 1.395,00 zł
Cz. III - sosna średniowymiarowa (opał) w klasie jakościowo – wymiarowej:
S4 – 48,75 m3
1/ nr stosu 2734 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 273,00 zł
/dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł
2/ nr stosu 2718 ilość 1,62 m3
Cena wywoławcza : 227,00 zł
/dwieście dwadzieścia siedem złotych 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł
3/ nr stosu 2722 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 273,00 zł
/dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł
4/ nr stosu 2724 ilość 3,57 m3
Cena wywoławcza : 500,00 zł
/pięćset złotych 00/100/
wadium wynosi: 50,00 zł
5/ nr stosu 2776 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 182,00 zł
/sto osiemdziesiąt dwa złote 00/100/
wadium wynosi: 20,00 zł
6/ nr stosu 2730 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 273,00 zł
/dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł
7/ nr stosu 2731 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 273,00 zł
/dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł
8/ nr stosu 2739 ilość 4,55 m3
Cena wywoławcza : 637,00 zł
/sześćset trzydzieści siedem złotych 00/100/
wadium wynosi: 65,00 zł
9/ nr stosu 2740 ilość 3,25 m3
Cena wywoławcza : 455,00 zł
/czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 50,00 zł
10/ nr stosu 2742 ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 364,00 zł
/trzysta sześćdziesiąt cztery 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł
11/ nr stosu 2743 ilość 2,27 m3
Cena wywoławcza : 318,00 zł
/trzysta osiemnaście złotych 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł
12/ nr stosu 2745 ilość 3,60 m3
Cena wywoławcza : 504,00 zł
/pięćset cztery złote 00/100/
wadium wynosi: 50,00 zł
13/ nr stosu 2746 ilość 2,92 m3
Cena wywoławcza : 409,00 zł
/czterysta dziewięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł
14/ nr stosu 2758 ilość 0,65 m3
nr stosu 2759 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 273,00 zł
/dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł
15/ nr stosu 2753 ilość 2,92 m3
Cena wywoławcza : 409,00 zł
/czterysta dziewięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł
16/ nr stosu 2750 ilość 5,20 m3
Cena wywoławcza : 728,00 zł
/siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100/
wadium wynosi: 80,00 zł
17/ nr stosu 2748 ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 364,00 zł
/trzysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł
18/ nr stosu 2749 ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 364,00 zł
/trzysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100/
wadium wynosi: 40,00 zł
Cz. IV - sosna (opał – gałęzie) w klasie jakościowo – wymiarowej:
M2 – 10,37 m3
1/ nr stosu 2735 ilość 0,75 m3
nr stosu 2727 ilość 0,50 m3
nr stosu 2744 ilość 0,50 m3
nr stosu 2760 ilość 0,62 m3
nr stosu 2750 ilość 0,50 m3
Cena wywoławcza : 215,00 zł
/dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł
2/ nr stosu 2747 ilość 3,00 m3
Cena wywoławcza : 225,00zł
/dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł
3/ nr stosu 2747 ilość 2,25 m3
Cena wywoławcza : 169,00 zł
/sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł
4/ nr stosu 2741 ilość 2,25 m3
Cena wywoławcza : 169,00 zł
/sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100/
wadium wynosi: 30,00 zł
Wylicytowana cena sprzedaży drewna zostanie powiększona o podatek Vat
Przetarg – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 maja 2012 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 ( salka posiedzeń – piwnica) .
Wadium, należy wpłacić do dnia 4 maja 2012 r. na konto Sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456.
Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ofertowego nieograniczonego. Przedmiot przetargu został podzielony na części, dopuszcza się składanie ofert częściowych na wszystkie części lub na jedną wybraną część. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu Rynek 2 63-800 Gostyń (sekretariat) najpóźniej do 4 maja 2012 r. do godz. 1100  pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:, nazwa i adres uczestnika oraz napis "Oferta sprzedaż drewna Cz. …  –….”
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę firmy oraz jej siedzibę,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan ruchomości bez zastrzeżeń,
-  kserokopię dowodu wpłaty wadium,
- oferta cenowa. 
Uczestnikowi który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Uczestnik który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić wylicytowaną cenę najpóźniej do 2 dni po przetargu tj. 09.05.2012 r.. W przypadku nie dokonania wpłaty ceny sprzedaży w terminie wadium przepada, a Burmistrz Gostynia może zaoferować sprzedaż oferentowi, który wylicytował kolejną najwyższą cenę.
Dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu można uzyskać i uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 17, tel. (65) 5752137.
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_drewna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl