Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 marca 2014

Przetarg na sprzedaż drewna

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
I przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż ruchomości w postaci drewna o ogólnej ilości 149,32 m3

 

Gatunek:
Cz. I - topola wielkowymiarowa sztuk 12 w klasach jakościowo – wymiarowej:
 WD3 – 21,12 m3
Cena wywoławcza : 4 473,22 zł
/cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote 22/100/
wadium wynosi: 500,00 zł
Cz. II - sosna średniowymiarowa (papierówka)w klasie jakościowo – wymiarowej:
S2a - 30,55 m3
Cena wywoławcza : 6 598,80 zł
/sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100/
wadium wynosi: 660,00 zł
Cz. III – akacja, brzoza, dąb, grab, sosna średniowymiarowa (opał) w klasie jakościowo – wymiarowej: S4 – 85,15 m3
Akacja:
1/ nr stosu 02206, 02207, 02208 - ilość 9,10 m3
Cena wywoławcza : 1 556,10 zł
/jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 10/100/
2/ nr stosu 02209, 02210 - ilość 8,45 m3
Cena wywoławcza : 1 444,95 zł
/jeden tysiąc czterysta czterdzieści cztery złote 95/100/
3/ nr stosu 02211, 02212, 02213, 02214 - ilość 7,80 m3
Cena wywoławcza : 1 333,80 zł
/jeden tysiąc trzysta trzydzieści trzy złote 80/100/
4/ nr stosu 02227, 02228 - ilość 5,20 m3
Cena wywoławcza : 889,20 zł
/osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100/
5/ nr stosu 02229, 02230 - ilość 6,50 m3
Cena wywoławcza : 1 111,50 zł
/jeden tysiąc sto jedenaście złotych 50/100/
6/ nr stosu 02234 - ilość 6,50 m3
Cena wywoławcza : 1 111,50 zł
/jeden tysiąc sto jedenaście złotych 50/100/
Brzoza
7/ nr stosu 02218, 02219 - ilość 5,20 m3
Cena wywoławcza : 725,40 zł
/siedemset dwadzieścia pięć złotych 40/100/
8/ nr stosu 02220, 02221, 02222 - ilość 7,15 m3
Cena wywoławcza : 997,43 zł
/dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 43/100/
9/ nr stosu 01943, 01944, 01948 - ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 362,70 zł
/trzysta sześćdziesiąt dwa złote 20/100/
Dąb
10/ nr stosu 02223 ilość 1,30 m3
Cena wywoławcza : 222,30 zł
/dwieście dwadzieścia dwa złote 30/100/
Grab
11/ nr stosu 02224 ilość 1,95 m3
Cena wywoławcza : 333,45 zł
/trzysta trzydzieści trzy złote 80/100/
Sosna
12/ nr stosu 02215, 02216, 02217 - ilość 7,80 m3
Cena wywoławcza : 982,80 zł
/dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 80/100/
13/ nr stosu 02231, 02232, 02233 - ilość 8,45 m3
Cena wywoławcza : 1 064,70 zł
/jeden tysiąc sześćdziesiąt cztery złote 70/100/
14/ nr stosu 01946, 01947 - ilość 4,55 m3
Cena wywoławcza : 573,30 zł
/pięćset siedemdziesiąt trzy złote 30/100/
15/ nr stosu 01965, 01966 - ilość 2,60 m3
Cena wywoławcza : 327,60 zł
/trzysta dwadzieścia siedem złotych 60/100/
Cz. IV – akacja  (opał – gałęzie) w klasie jakościowo – wymiarowej:
M2 – 7,50 m3
1/ nr stosu 02201, 02203, 02205, 02235, 02236, 02237 - ilość 6,5 m3 (akacja)
Cena wywoławcza : 555,75 zł
/pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 75/100/
2/ nr stosu 01949, 01952 - ilość 6,00 m3 (akacja)
Cena wywoławcza : 513,00 zł
/pięćset trzynaście złotych 00/100/
Wylicytowana cena sprzedaży drewna zostanie powiększona o podatek Vat
Przetarg – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 marca 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 ( salka posiedzeń – piwnica).
Wadium, na część I i II należy wpłacić do dnia 12 marca 2014 r. na konto Sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456.
Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ofertowego nieograniczonego. Przedmiot przetargu został podzielony na części, dopuszcza się składanie ofert częściowych na wszystkie części lub na jedną wybraną część. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu Rynek 2 63-800 Gostyń (sekretariat) najpóźniej do 12 marca 2014 r. do godz. 8.30 pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium (dotyczy cz. I i cz. II). Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:, nazwa
i adres uczestnika oraz napis "Oferta sprzedaż drewna Cz. …  –….”
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę firmy oraz jej siedzibę,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan ruchomości bez zastrzeżeń,
- kserokopię dowodu wpłaty wadium (dotyczy cz. I i cz. II),
- oferta cenowa. 
Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium (dot. cz. I. cz. II) zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić wylicytowaną cenę najpóźniej do 5 dni po przetargu tj. 17.03.2014 r.. W przypadku niedokonania wpłaty ceny sprzedaży w terminie wadium przepada, a Burmistrz Gostynia może zaoferować sprzedaż oferentowi, który wylicytował kolejną najwyższą cenę.
Dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu można uzyskać i uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 17, tel. (65) 5752137.
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_drewna_36069.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl