Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 sierpnia 2011

Przetarg na sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne - zaplecze ul. Czeresniowej

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż prawa własności do następujących nieruchomości oznaczonych jako:
1. działka: nr 727/14 o powierzchni 0,0758 ha, położonych w Gostyniu, przy ul. Czereśniowej, zapisanej w księdze wieczystej PO1Y/00020936/6,
2. działka nr 727/15 o powierzchni 0,0675 ha, położona w Gostyniu, przy ul. Czereśniowej, zapisanej w księdze wieczystej PO1Y/00020936/6.
Teren nieruchomości jest płaski, warunki gruntowe dobre. Kształt działek jest regularny. Dojazd do nieruchomości z jednej strony ulicą tymczasowo utwardzoną – płyty betonowe luźno ułożone w gruncie oraz z drugiej strony utwardzone asfaltobetonem. Sąsiedztwo bliskie nieruchomości to zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Sąsiedztwo dalsze: zabudowa mieszkalna jednorodzinna, usługi, pola uprawne. Droga dojazdowa wyposażona w pełną infrastrukturę techniczną. Do przedmiotowych działek nie wykonano żadnych przyłączy. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń i zobowiązań.
1. Cena wywoławcza działki nr 727/14 wynosi: 64 300,00 zł (netto), wadium 12 000,00 zł
2. Cena wywoławcza działki nr 727/15 wynosi: 57 250,00 zł (netto), wadium wynosi: 11 000,00 zł
Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się w 7 października 2011 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica). Wadium do 3 października 2011 roku, należy wpłacić na konto Sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez wniesienie wadium w terminie, rozumie się uznanie wymaganego wadium na rachunku bankowym Urzędu do dnia 3 października 2011 roku.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 2, tel. 65 5752116.
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_dzialek_pod_budownictwo_jednorodzinne_-_zaplecze_ul__Czeresniowej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl