Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 października 2017

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Gostyniu, ul. Władysława Reymonta (działka 197/36)

BURMISTRZ GOSTYNIA

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/36 o powierzchni 0,0613 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Władysława Reymonta, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00019590/8

Cena wywoławcza: 58.000,00 zł netto

wadium: 10.000,00 zł

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, urządzenia infrastruktury technicznej w drodze – ul. Mikołaja Reja. .Kształt działki regularny, teren lokalizacji z zauważalnym spadkiem. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, droga nieurządzona – gruntowa. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drobne usługi towarzyszące, kościół. W mpzp nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 9 marca 2017 roku, II przetarg odbył się 25 maja 2017 roku, wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).

Wadium  należy wpłacić do dnia 13 listopada 2017 rokuna konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 – w tytule przelewu należy napisać wadium na działkę 197/36. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.

Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Do ceny wylicytowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt  i staraniem nabywców.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 3, tel. 65 575 21 16.

Sprawę prowadzi: Joanna Rączkiewicz, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul.  Wrocławska 256 (pokój nr 3), tel./e-mail: 65 5752116/ jraczkiewicz@um.gostyn.pl

https://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_dzialki_polozonej_w_Gostyniu__ul__Wladyslawa_Reymonta_dzialka_19736.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl