Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 marca 2023

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Sikorzyn

BURMISTRZ GOSTYNIA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 104/8 o powierzchni 0,0865 ha, położonej w Sikorzynie gmina Gostyń, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00025868/3

 

Cena wywoławcza: 300.000,00 zł

wadium: 15.000,00 zł

 

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 82,95m2 z garażem  w bryle budynku. Budynek pobudowany w technologii tradycyjnej – murowany, rok zakończenia budowy 1975r., wiek budynku ok. 47 lat.
Kształt działki regularny, teren łagodny, łatwy do zagospodarowania. Do przedmiotowej nieruchomości doprowadzona jest sieć wodociągowa, elektroenergetyczna i gazowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Otoczenie nieruchomości: szkoła, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolnicze w uprawach polowych, dalej świetlica, teren działalności gospodarczej. Nieruchomość jest ogrodzona (ogrodzenie z elementów metalowych, miejscowo z siatki metalowej umocowanej na słupkach metalowych osadzonych w ziemi), występują nasadzenia roślinności.
Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń wyznaczono kierunek zagospodarowania – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi  i nieuciążliwą działalnością gospodarczą.

Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad w piwnicy).

Wadium należy wpłacić do dnia 14 kwietnia 2023 roku na konto sprzedającego: BNP Paribas Bank Polska SA Nr 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 – tytuł przelewu: „wadium na działkę nr 104/8”. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych.
W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.

Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.

 

https://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_nieruchomosci_-_Sikorzyn_43446.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl