Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 lutego 2012

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Krajewicach

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 568/1 o powierzchni 0,4033 ha (RIIIa – 0,3483 ha, RIIIb – 0,0550 ha), położonej w Krajewicach, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00022476/7
Cena wywoławcza: 80 055,00 (netto)
wadium: 10 000,00 zł

Działka położona jest bezpośrednio przy drodze nieutwardzonej, wyposażonej w sieć wodociągową (działka nie posiada wykonanych przyłączy). Stanowi użytek rolny w kulturze rolnej. Teren płaski, warunki gruntowe dobre. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Granice ustalone. Nad działką przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna wsparta dwoma słupami drewnianymi znajdującymi się na działce. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gruntu jako dalszy kierunek rozwoju wyznaczono tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi: nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń, ale jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony. Nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia nakładów naniesionych na gruncie, dokonanych przez obecnego dzierżawcę nieruchomości.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2012 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium  należy wpłacić do dnia 5 marca 2012 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez „wniesienie wadium w terminie” rozumie się wpłacenie wskazanej kwoty na rachunek bankowy Urzędu do dnia 5 03 2012 r. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 3, tel. 65 575 21 16.
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_nieruchomosci_w_Krajewicach.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl