Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 października 2013

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Stężycy

BURMISTRZ GOSTYNIA 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 o powierzchni 1,4800 ha (RV – 1,2300 ha, RVI – 0,2500 ha), położonej w Stężycy, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00022486/0
Cena wywoławcza: 47.000,00 zł
wadium: 9.000,00 zł
Działka położona jest poza strefą zabudowań wsi. Stanowi użytek rolny, nadaje się do upraw polowych bez zanieczyszczeń, warunki gruntowe dobre. Poziom wody gruntowej niski. Działka leży bezpośrednio przy drodze. Kształt nieruchomości jest regularny, zbliżony do prostokąta. Granice są ustalone. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowią uprawy rolne, kompleks leśny. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gruntu jako dalszy kierunek rozwoju wyznaczono: teren upraw polowych. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 roku o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica). I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 27.09.2013 r.
 
Wadium  należy wpłacić do dnia 2 grudnia 2013 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 – w tytule przelewu należy napisać „wadium na Stężycę”. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy powinni okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników. 
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. 
Nieruchomość jest zwolniona z naliczenia podatku VAT na  podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 3, tel. 65 575 21 16.
Sprawę prowadzi: Joanna Czopik, inspektor ds. zbywania mienia gminy i opłat adiacenckich, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 3), tel./e-mail: 65 5752116/ jczopik@um.gostyn.pl
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_nieruchomosci_w_Stezycy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl