Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 września 2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w strefie gospodarczej w Czachorowie

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działki nr 118/38, nr 118/39 o łącznej powierzchni 2,3005 ha (RVI), położonej w strefie gospodarczej Czachorowo, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00040600/8
Cena wywoławcza: 700.000,00 zł
wadium: 140.000,00 zł


Nieruchomość niezabudowana, nieutwardzona. Teren równy w stosunku do drogi. Media – możliwość uzbrojenia pełnego. Działki zlokalizowane są w strefie podmiejskiej i stanowią grunt przemysłowy. Sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości to zabudowa przemysłowa, grunty orne. W obowiązującym mpzp działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (nr 118/38), tereny dróg wewnętrznych (nr 118/39), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (szczegółowe warunki i zasady oraz inne ustalenia dotyczące zabudowy można znaleźć pod adresem: www.gostyn.e-mapa.net/zagospodarowanie przestrzenne/plany miejscowe/MPZP16). Trwa procedura dotycząca zmiany mpzp, która obejmuje przedmiotowe działki. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Na działce nr 118/38 znajduje się stanowisko archeologiczne Czachorowo ST. 9 AZP 64-28/76 – obozowisko kultury pucharów lejkowatych, obozowisko z okresu schyłkowego neolitu, osada kultury łużyckiej oraz z okresu wczesnego średniowiecza – wpisane jest do rejestru zabytków Województwa Leszczyńskiego pod numerem rejestru 1066/A. 

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium  należy wpłacić do dnia 3 listopada 2014 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 – w tytule przelewu należy napisać „wadium na Czachorowo”. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Do ceny wylicytowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.
Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż przedmiotowej działki opublikowano na stronie internetowej urzędu: www.gostyn.pl/Ogłoszenia/Sprzedaż nieruchomości, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gostyniu w budynku przy ul. Wrocławskiej 256. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 3, tel. 65 575 21 16.
Sprawę prowadzi: Joanna Czopik, inspektor ds. zbywania mienia gminy i opłat adiacenckich, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 3), tel./e-mail: 65 5752116/ jczopik@um.gostyn.pl

 

https://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_nieruchomosci_w_strefie_gospodarczej_w_Czachorowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl