Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 sierpnia 2011

Przetarg na sprzedaż prawa własności - ul. Helsztyńskiego

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1407/5 o powierzchni 0,0269 ha, położonej w Gostyniu przy ul. Stanisława Helsztyńskiego, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00028222/4

Cena wywoławcza: 58 580,00 (netto)
wadium: 10 000,00 zł

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta, bezpośrednio przy ul. Helsztyńskiego. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta, poziom wody gruntowej niski. W obowiązującym mpzp (uchwała Rady Miejskiej w Gostyniu nr XXVI/346/04 z dnia 9 lipca 2004 roku) nieruchomość przeznaczona pod teren zabudowy usługowej. Na działce znajduje się studnia zbiorcza o wymiarach 8,8 m x 3,75 m (powierzchnia 33 m2). Nieruchomość nie wykazuje obciążeń. W akcie notarialnym ustanowiona zostanie służebność bezpośredniego dostępu do studni zbiorczej usytuowanej na gruncie oraz zakaz podejmowania czynności, które w jakikolwiek sposób mogłyby zmienić funkcje i przeznaczenie tego obiektu.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się 7 października 2011 roku o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium  należy wpłacić do 3 października 2011 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Dowód wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. Przez „wniesienie wadium w terminie” rozumie się wpłacenie wskazanej kwoty na rachunek bankowy Urzędu do dnia 3 10 2011 r.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 2, tel. 65 5752116.
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_prawa_wlasnosci_-_ul__Helsztynskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl