Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 września 2012

Przetarg na srzedaż drewna

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza
I przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż ruchomości w postaci drewna o masie ogólnej 85,33 m3

Gatunek:
topola wielkowymiarowa sztuk 40 w klasach jakościowo – wymiarowej:
WD1 – 0,70 m3
WD2 – 2,12 m3
 WD3 – 82,51 m3
Cena wywoławcza : 18 180,36 zł
/osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 36/100/
wadium wynosi: 2 000,00 zł

Wylicytowana cena sprzedaży drewna zostanie powiększona o podatek Vat


Przetarg – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 września 2012 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 ( salka posiedzeń – piwnica).
Wadium, należy wpłacić do dnia 20 września 2012 r. na konto Sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456.
Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ofertowego nieograniczonego. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu Rynek 2 63-800 Gostyń (sekretariat) najpóźniej do 20 września 2012 r. do godz. 15.00 pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:, nazwa i adres uczestnika oraz napis "Oferta sprzedaż drewna – topola o masie ogólnej 85,33 m3”.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę firmy oraz jej siedzibę,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan ruchomości bez zastrzeżeń,
-  kserokopię dowodu wpłaty wadium,
- oferta cenowa. 
Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić wylicytowaną cenę najpóźniej do 4 dni po przetargu tj. 25.09.2012 r.. W przypadku nie dokonania wpłaty ceny sprzedaży w terminie wadium przepada, a Burmistrz Gostynia może zaoferować sprzedaż oferentowi, który wylicytował kolejna najwyższa cenę.
Dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu można uzyskać i uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - pokój nr 17, tel. (65) 5752137.
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_srzedaz_drewna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl