Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 maja 2013

Przetarg na wynajem ogródków wiedeńskich

BURMISTRZ GOSTYNIA OGŁASZA
1.    I przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości pod ogródek wiedeński. Nieruchomość przeznaczona do najmu – część dz. nr 1330 o powierzchni 100,00 m2, położona w Gostyniu, Rynek, narożnik północno – zachodni (oznaczona na rys. nr I), zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00036739/0.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 6,00 zł za 1 m2 (netto)
Wadium: 200,00 zł. Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek VAT.
2.    I przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości pod ogródek wiedeński. Nieruchomość przeznaczona do najmu – część dz. nr 1330 o powierzchni 100,00 m2, położona w Gostyniu, Rynek, narożnik północno – wschodni (oznaczona na rys. nr II), zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00036739/0.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 6,00 zł za 1 m2 (netto)
Wadium: 200,00 zł. Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek VAT.
3.    I przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości pod ogródek wiedeński. Nieruchomość przeznaczona do najmu – część dz. nr 1330 o powierzchni 100,00 m2, położona w Gostyniu, Rynek, narożnik południowo - zachodni (oznaczona na rys. nr III), zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00036739/0.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 6,00 zł za 1 m2 (netto)
Wadium: 200,00 zł. Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o podatek VAT.

Wynajem planuje się na okres wiosenno - letni 2013 r. Podpisanie umów nastąpi po zakończeniu prac budowlanych na rynku jednak nie wcześniej niż 03.06.2013 r. Umowy obowiązywać będą do 31.08.2013 r.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń teren opisany jest jako wielofunkcyjne centrum miasta oraz tereny komunikacji. Działka objęta jest ochroną konserwatorską. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń.

Przetargi odbędą się dnia 22 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica) o godz.: 1200 – ogródek w narożniku północno – zachodnim, 1215 – ogródek w narożniku północno – wschodnim, 1230 – ogródek w narożniku południowo – zachodnim.
Wadium, należy wpłacić do dnia 20 maja 2013 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gostyniu: Bank Zachodni WBK S.A. O/Gostyń 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Oprócz czynszu najemcy zobowiązani będą do uiszczania opłat za zużytą energię elektryczną na podstawie wskazań licznika prądu.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy najmu, w każdym czasie, w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie dla realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z koniecznością realizacji zadań publicznych gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wro-cławskiej nr 256, pokój nr 3 (tel. 65 575 21 17, mail: dzbieralska@um.gostyn.pl). Sprawę prowadzi: Danuta Zbieralska, inspektor ds. nietrwałego rozdysponowania mienia.

 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_wynajem_ogrodkow_wiedenskich_35985.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl