Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 lipca 2012

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Gostyń


Na podstawie art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwały Nr XIX/304/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XVII/158/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
Zmiana studium dotyczy terenów położonych w: Goli, Malewie, Bogusławkach, Kunowie i Gostyniu, określonych na załącznikach graficznych do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (Rynek 2 lub ul. Wrocławska 256 ), w terminie do 13 sierpnia 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


                                                            Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gostyn.pl/Przystapienie_do_sporzadzenia_zmiany_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl