Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 kwietnia 2018

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano kolejne dotacje na realizację zadań publicznych, które w 2018 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Noc Muzeów:

  • Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Goli na realizację zadania „Straż pożarna wczoraj i dzisiaj” w wysokości 1.500 zł,
  • Gostyńskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet „Jestem” na realizację zadania „Duch Kultury Wschodu” w wysokości 2.480 zł,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń: Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na realizację zadania „Mam pomoc” w wysokości 14.000 zł.

http://www.gostyn.pl/Przyznano_dotacje_organizacjom_pozarzadowym_39315.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl