Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 maja 2014

Rokowania na sprzedaż nieruchomości przy ul. 1 Maja

Burmistrz Gostynia ogłasza
I ROKOWANIA
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości


zabudowanej, oznaczonej jako działki nr 1331 o pow. 0,0025 ha (zapisana w KW PO1Y/00036739/0), nr 1451 o pow. 0,0119 ha, nr 1452 o pow. 0,0344 ha (zapisane w KW PO1Y/00002100/5), położonej w Gostyniu przy ul. 1 Maja,
Cena wywoławcza: 1.400.000,00 zł

1. Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Gostyń, przy zbiegu ulic 1 Maja i Rynek, z dojazdem od strony ul. 1 Maja. Granice działek są ustalone. Nieruchomość jest podłączona do sieci teleinformatycznej, energetycznej i gazowej oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej.
Budynek został wybudowany w 1912 roku w zabudowie pierzejowej, jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym. Dach jest dwuspadowy - konstrukcja drewniana  o ustroju płatwiowo – krokwiowym, kryty dachówką ceramiczną. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Powierzchnia użytkowa budynku stanowi 598,01 m2 (część usługowo-handlowa zajmuje 231,66 m2, część mieszkaniowa 366,35 m2).  
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gruntu jako dalszy kierunek rozwoju wyznaczono: wielofunkcyjne centrum miasta. Nieruchomość położona jest na terenie historycznych założeń urbanistycznych miasta Gostyń, wpisanych do rejestru zabytków. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń. Gmina Gostyń zobowiązuje się, że do dnia zawarcia umowy notarialnej nastąpi przeniesienie wszystkich podmiotów korzystających z nieruchomości.
2. Komisja do przeprowadzenia rokowań wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości.
3. I przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była powyższa nieruchomość, został przeprowadzony w dniu 22.07.2013 r., II przetarg miał miejsce w dniu 28.10.2013 br., III przetarg odbył się w dniu 21.02.2014 roku. Wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.
4. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
a) pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone najpóźniej do dnia 17 lipca 2014 roku. Zgłoszenie musi być umieszczone w zamkniętej kopercie i powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeśli zgłaszający jest osobą prawną (kserokopia aktualnego odpisu KRS). W przypadku spółek cywilnych – zgłoszenie winno być dokonane przez wszystkich wspólników jednym zgłoszeniem,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń,
-  kserokopię dowodu wpłaty zaliczki,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
b) wpłata zaliczki w wysokości: 250. 000,00 zł, którą należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 lipca 2014  roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Zaliczka przepada, jeśli nabywca wyłoniony w rokowaniach uchyli się od zawarcia umowy.
W przypadku przeniesienia prawa własności na nowego nabywcę, zaliczka zostaje naliczona na poczet ceny nabycia. Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconej zaliczki podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Osobom, które nie zostały wyłonione jako nabywca nieruchomości, przekazuje się zaliczkę na jego rzecz nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia rokowań.
5. Zgłoszenia można składać:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gostyniu mieszczącym się w budynku ratusza przy Rynku 2 (pokój nr 10) lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 10, w budynku przy ul. Wrocławskiej 256),
- listownie na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256, Gostyń.
6. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 23 lipca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
7. Cena nabycia nieruchomości nie zostanie powiększona o podatek VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
8. Cudzoziemcy, uczestniczący w przetargu winni przedstawić przed podpisaniem aktu notarialnego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
10. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.
11. Komisja do przeprowadzenia rokowań zastrzega możliwość odwołania ogłoszonych rokowań bez podania przyczyny.
12. Komisja do przeprowadzenia rokowań zastrzega prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
13. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, tel. 65 572 03 10.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gostyniu, tel. 65 575 21 20.

https://www.gostyn.pl/Rokowania_na_sprzedaz_nieruchomosci_przy_ul__1_Maja.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl