Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 grudnia 2011

Rokowania na sprzedaż prawa własności do nieruchomości- dworek Osowo

Burmistrz Gostynia
ogłasza ROKOWANIA na sprzedaż prawa własności do nieruchomości

zabudowanej oznaczonej jako działka nr 14/2 o powierzchni 0,6500 ha, położonej w Osowie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00023564/8
Cena wywoławcza: 300 000,00 zł
1. Nieruchomość ma kształt nieregularny, średnio korzystny, bowiem teren nie jest równy. Na działce usytuowany jest dworek: budynek prostokątny zwrócony ku wschodowi, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, murowany z dachem dwuspadowym - kryty dachówką ceramiczną, podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 384,40 m2. Budynek wymaga remontu i modernizacji. Do nieruchomości podłączone są następujące media: energia, woda, kanalizacja sanitarna z odprowadzaniem do zbiornika bezodpływowego. Budynek jest ogrzewany przez piece kaflowe. Teren nieruchomości jest częściowo zagospodarowany (boisko sportowe) i porośnięty drzewami. Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń. Grunt nie jest objęty obowiązującym mpzp. W studium dla tego terenu jako dalszy kierunek rozwoju wskazano teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi i nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Budynek zapisany jest w ewidencji zabytków.
2. Komisja do przeprowadzenia rokowań wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości.
3. I przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była powyższa nieruchomość, został przeprowadzony w dniu 20 czerwca 2011 roku, II przetarg miał miejsce w dniu 31 sierpnia br., III przetarg odbył się w dniu 18 listopada 2011 roku. Wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.
4. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
a) pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone najpóźniej do dnia 16 stycznia 2011 roku. Zgłoszenie musi być umieszczone w zamkniętej kopercie i powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeśli zgłaszający jest osobą prawną (kserokopia aktualnego odpisu KRS). W przypadku spółek cywilnych – zgłoszenie winno być dokonane przez wszystkich wspólników jednym zgłoszeniem,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń,
-  kserokopię dowodu wpłaty zaliczki,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
b) wpłata zaliczki w wysokości: 50 000,00 zł, którą należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 stycznia 2012 roku na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Zaliczka przepada, jeśli nabywca wyłoniony w rokowaniach uchyli się od zawarcia umowy.
W przypadku przeniesienia prawa własności na nowego nabywcę, zaliczka zostaje naliczona na poczet ceny nabycia. Osobom, które nie zostały wyłonione jako nabywca nieruchomości, przekazuje się zaliczkę na jego rzecz nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
5. Zgłoszenia można składać:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gostyniu mieszczącym się w budynku ratusza przy Rynku 2 (pokój nr 10) lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 10, w budynku przy ul. Wrocławskiej 256),
- listownie na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256, Gostyń.
6. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 20 stycznia 2012 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
7. Cena nabycia nieruchomości nie zostanie powiększona o podatek VAT – zgodnie z interpretacją indywidualną Ministra Finansów z dnia 3 marca 2011 roku.
8. Cudzoziemcy, uczestniczący w przetargu winni przedstawić przed podpisaniem aktu notarialnego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
10. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.
11. Komisja do przeprowadzenia rokowań zastrzega możliwość odwołania ogłoszonych rokowań bez podania przyczyny.
12. Komisja do przeprowadzenia rokowań zastrzega prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
13. Oględziny przedmiotu rokowań można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gostyniu, tel. 655752116.

 

http://www.gostyn.pl/Rokowania_na_sprzedaz_prawa_wlasnosci_do_nieruchomosci-_dworek_Osowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl