Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 maja 2010

UCHWALENIE MPZP UL. NAD KANIĄ I BOGUSŁAWKI

Ogłoszenie
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu przy ul. Nad Kanią oraz z Bogusławkach

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, iż Rada Miejska w Gostyniu w dniu 12 lutego 2010 r. Uchwałą Nr XXXV/461/10 przyjęła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu przy ul. Nad Kanią oraz w Bogusławkach. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 96, poz. 1828 z dnia 14 maja 2010 r. (wchodzi w życie w dniu 14 czerwca 2010 r.) Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art.55 ust.3 ww. ustawy można zapoznać się na stronach internetowych www.bip.gostyn.pl/Rada-Miejska/Uchwaly oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5).


                                                                                              Burmistrz Gostynia

                                                                                             Jerzy Woźniakowski
 

http://www.gostyn.pl/UCHWALENIE_MPZP_UL__NAD_KANIA_I_BOGUSLAWKI.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl