Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 października 2010

UCHWALENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUNOWO-DALESZYN

Ogłoszenie
o uchwaleniu
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Kunowo-Daleszyn

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, iż Rada Miejska w Gostyniu w dniu 30 czerwca 2010 r. Uchwałą Nr XXXIX/519/10 przyjęła  Zmianę miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Kunowo-Daleszyn. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 202, poz. 3708 z dnia 30 września 2010 r. i wchodzi w życie 31 października 2010 r. Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust.3 ww. ustawy można zapoznać się na stronach internetowych: www.bip.gostyn.pl/RadaMiejska/Uchwały/XXXIX/519/10 oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5).

                                                                                              Burmistrz Gostynia: Jerzy Woźniakowski
 

http://www.gostyn.pl/UCHWALENIE_ZMIANY_MIEJSCOWEGO_PLANU_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO_KUNOWO-DALESZYN.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl