Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 sierpnia 2013

UCZNIOWIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM

Uczniowie mieszkający w gminie Gostyń, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendium na rok szkolny 2013/2014. Wnioski można będzie składać przez dwa tygodnie – od poniedziałku 2 września do poniedziałku 16 września 2013 roku. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin niepełnych oraz tych, w których wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczny dochód w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 456 zł netto na osobę. Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy materialnej w szkole, do której uczeń uczęszcza, o ile organem prowadzącym jest gmina Gostyń (są to wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja na terenie gminy). W innych przypadkach należy wniosek złożyć w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych – w budynku Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, parter – pokój nr 11 (dotyczy to uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Gostyń nie jest organem prowadzącym, czyli mieszczących się poza gminą, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).
Formularze wniosków można odebrać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych, a także w Biurze Obsługi Klienta w budynku przy ul. Wrocławskiej 256, w punkcie informacyjnym na parterze ratusza, w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Gostyń. Formularz wniosku można także pobrać ze strony www.bip.gostyn.pl. 
 

http://www.gostyn.pl/UCZNIOWIE_MOGA_UBIEGAC_SIE_O_STYPENDIUM_36022.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl