Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 marca 2012

Udział społeczeństwa - obwodnica drogi krajowej nr 12

RI.6220.17.2011                                                                 Gostyń, dnia 20.03.2012r

INFORMACJA  BURMISTRZA

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 14.03.2012r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań przedłożyła raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.
Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 04.01.2012r. sygn. WOO-II.4240.597.2011.JC oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 29.12.2011r. sygn. ON.NS-71/2-40/11 Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 31.01.2012 r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i zobowiązał wnioskodawcę do opracowania raportu ustalając jego zakres.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12 jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256, pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 20.03.2012r. do 21.04.2012r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
                                                                   

                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Udzial_spoleczenstwa_-_obwodnica_drogi_krajowej_nr_12.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl