Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 lipca 2011

Wyłożenie projektu zmiany mpzp w Malewie

OGŁOSZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO
W MALEWIE
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XLII/591/10 z dnia 5 listopada 2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Malewie (obręb geodezyjny Daleszyn), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 1 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5), w godzinach urzędowania. Projekt zmiany ww. planu miejscowego obejmuje obszar części działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 191/8, 191/9, 191/10, który został przedstawiony na mapie.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się 5 sierpnia 2011 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (sala w piwnicy).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gostynia, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2011 r.
                                

                                                                                Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak

 

http://www.gostyn.pl/Wylozenie_projektu_zmiany_mpzp_w_Malewie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl