Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 sierpnia 2010

XVII EDYCJA NAGRODY STYPENDIALNEJ RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

Urząd Miejski w Gostyniu zawiadamia  o możliwości składania wniosków o przyznanie Nagrody Stypendialnej Rady Miejskiej w Gostyniu.    O przyznanie nagrody mogą ubiegać się kandydaci – stali mieszkańcy gminy Gostyń, spełniający następujące kryteria kwalifikacyjne:

1.     Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (nie mający więcej niż 20 lat i nie pracujący):
1)    średnia ocen na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 nie niższa niż 4,8,
2)    wzorowe lub dobre sprawowanie,
3)    aktywna działalność kulturalno – sportowo – społeczna na rzecz środowiska szkolnego,
4)    laureaci bądź finaliści konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich,
5)    laureaci bądź finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim,
6)    wyróżniające osiągnięcia promujące miasto i gminę Gostyń,
7)    aktywna działalność na rzecz gminy Gostyń i jej mieszkańców.

Wnioski o przyznanie nagrody składać mogą:
dyrekcje szkół, rady pedagogiczne, rady szkół lub rady rodziców, organizacje społeczne  i samorządy szkolne, a także sami rodzice na formularzu zgłoszeniowym (dostępny w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój 11 lub na stronie internetowej www.gostyn.pl).

2.    Studenci (nie mający więcej niż 25 lat i nie pracujący):
1)    średnia ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów z roku akademickiego 2009/2010 zaliczonych w pierwszym terminie nie niższa niż 4,5,
2)    znaczące osiągnięcia naukowe lub społeczne, potwierdzone przez władze uczelni,
3)    działalność na rzecz miasta i gminy Gostyń.

Wnioski o przyznanie nagrody składać mogą:
sami zainteresowani na formularzu zgłoszeniowym (dostępny w Urzędzie Miejskim  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój 11 lub na stronie internetowej www.gostyn.pl).

Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wyżej wymienione kryteria   i osiągnięcia oraz złożyć lub przesłać do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój 11) w terminie  do dnia  11 października 2010 roku, który również udziela dodatkowych informacji w zakresie nagród stypendialnych (tel. 65 575 - 21 - 70).

Uwaga!!!
Wszelkie osiągnięcia naukowo – kulturalno – sportowo – społeczne ucznia lub studenta muszą dotyczyć tylko roku szkolnego lub akademickiego 2009/2010.
 

http://www.gostyn.pl/XVII_EDYCJA_NAGRODY_STYPENDIALNEJ_RADY_MIEJSKIEJ_W_GOSTYNIU.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl