Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Zadania

Do zadań straży należy w szczególności:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
 5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Do obowiązków strażnika należy:

 1. Przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.
 2. Poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej.
 3. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.
 4. Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi.
 5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami.
 6. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 7. Zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

 

Strażnik wykonując zadania, ma prawo do:

 1. Udzielania pouczeń.
 2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości.
 3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.
 4. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
 5. Dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń, oskarżania przed kolegium do spraw wykroczeń i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
 6. Usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym.
 7. Wydawania poleceń.
 8. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.
 9. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) (Dz.U.2013 poz. 1383)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń ( Dz.U.2013 poz. 482 j. t.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2013 poz. 395 j.t.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 poz. 1137 j.t.)

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U.2013 nr 0 poz. 639)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008. 223. 1458)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz,U,1996 poz. 622)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012 poz.1356) ze zm.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2015.poz.298)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2015.poz.122)

 

Rozporządzenie z 2009.12.18 odnośnie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U.2013 poz. 639 )

Rozporządzenie z 2009.12.17 o szkoleniach podstawowych strażników gminnych (miejskich)
(Dz.U.2009.220.1731) ze zm.

Rozporządzenie z 2009.12.15 odnośnie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.2009.220.1719)

Rozporządzenie z 2009.11.12 odnośnie zakresu i sposobie prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży (Dz.U.2009. 196. 1520) ze zm.

Rozporządzenie z 2008.07.18 odnośnie kontroli ruchu drogowego (Dz.U.2008.132. 841) ze zm.

Rozporządzenie z 2004.08.20 odnośnie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie) (Dz.U.2004.194. 1999)

Rozporządzenie z 2003.11.17 odnośnie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U.2003. 208. 2026) ze zm.

Rozporządzenie z 2003.04.01 odnośnie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych (Dz.U.2003.65. 611)

Rozporządzenie z 1998.12.18 określające szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz.U.1998. 161. 1108)

Rozporządzenie z 1998.07.28 odnośnie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.1998.112.713) ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz.U.2009.220.1720)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych ( miejskich) (Dz.U.2009.220.1733)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz.U.2009.196.1520)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz.U.2009.220.1732)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.2010.150.1012)

Uchwała Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń.

https://www.gostyn.pl/Zadania.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl