Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 października 2017

Zawiadomienie ws. wydanej decyzji dot. przebudowie drogi powiatowej Krajewice–Rębowo

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 03.10.2017r.

RI.6220.1.2017

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 02.10.2017r. decyzji, której treść podaję niżej

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza Gostynia

 /-/

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 02.10.2017r.

PPOS.6220.1.2017

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) dalej ustawy ooś oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Rębowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego” planowanego do realizacji na działce nr 635, obręb 0011 Krajewice, działce nr 76, obręb Ziółkowo, gmina Gostyń oraz na działkach nr: 82, 136/5, 251 i 253, obręb Rębowo, gmina Piaski.

U z a s a d n i e n i e

W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś –Zarząd Powiatu w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Rębowo na długości 5,283 km.

Do wniosku załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. mapy ewidencyjne oraz wypisy z rejestru gruntów.

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy przedsięwzięcia, wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71) i zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

W związku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy ooś w dniu 12.07.2017r. zwrócił się do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w opinii sanitarnej nr DN-NS.9012.1188.2017 z dnia 26.07.2017r. (data wpływu do Urzędu 28.07.2017r.) stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna powodować ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na warunki życia i zdrowie ludzi, w aspektach normowanych przez obowiązujące przepisy prawa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii z dnia 21.07.2017r. znak: WOO-IV.4240.709.2017.DG.1 (data wpływu do Urzędu 25.07.2017r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Rębowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”, planowanego do realizacji na działce nr 635, obręb 0011 Krajewice, działce nr 76, obręb Ziółkowo, gmina Gostyń oraz na działkach nr: 82, 136/5, 251 i 253, obręb Rębowo, gmina Piaski nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Analizując wniosek Zarządu Powiatu w Gostyniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu - Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 07.08.2017r. odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Rębowo na długości 5,283 km.

W postępowaniu wzięto również pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

Przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś, na podstawie analizy zdjęć lotniczych oraz danych zawartych w k.i.p. i załącznikach graficznych stwierdzono, że tereny przyległe do przebudowywanej drogi stanowią głównie grunty orne i zabudowę mieszkaniową typu wiejskiego. W k.i.p. podano, że średniodobowe natężenie ruchu ustalone na podstawie pomiarów przeprowadzonych w maju 2017r., to 1858 pojazdów/dobę, w tym: pojazdy ciężkie 36 szt. i pojazdy lekkie 1822 szt. Z uwagi na charakter połączenia drogowego po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego wzrostu ruchu pojazdów poruszających się po analizowanym odcinku drogi. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, która przy zachowaniu określonych parametrów eksploatacyjnych spowoduje zmniejszenie emisji hałasu i poprawi warunki akustyczne na terenach graniczących z przedsięwzięciem. Uciążliwości akustyczne mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji i będą spowodowane pracą sprzętu budowlanego. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Uwzględniając nową nawierzchnię drogi i natężenie ruchu nie przewiduje się, aby funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia mogło spowodować przekroczenie akustycznych standardów jakości środowiska na terenach wymagających ochrony przed hałasem, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Mając na uwadze fakt, iż analizowane przedsięwzięcie stanowi przebudowę istniejącego układu drogowego, emisja z niego ma już udział w tle zanieczyszczeń, niezależnie od podjęcia lub nie podjęcia przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na rodzaj i zakres przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja przyczyni się do usprawnienia organizacji ruchu w tym rejonie, co ostatecznie będzie miało pozytywny wpływ na stan jakości powietrza w analizowanym terenie.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. d ustawy ooś ze względu na klasę i kategorię analizowanego odcinka drogi nie przewiduje się ponadnormatywnego wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji, w szczególności przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne.

W związku z zapisami art. 63 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia stwierdzono, że nie należy ono do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia oraz jego eksploatację zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, nie przewiduje się ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych. Planowane przedsięwzięcie charakteryzować się będzie oddziaływaniem na klimat. W przypadku przedmiotowej inwestycji emitowany będzie gaz cieplarniany – dwutlenek węgla emitowany w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja dwutlenku węgla w wyniku spalania paliw w silnikach samochodów i maszyn wykorzystywanych na etapie prowadzenia robót. Wielkość emisji zależeć będzie od ilości sprzętu zaangażowanego do prac i ich parametrów. Emisja ta będzie stosunkowo niewielka i krótkotrwała, a więc oddziaływanie etapu budowy na klimat można uznać jako pomijalne. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery będzie głównie ruch pojazdów spalinowych. Jednakże z uwagi na rodzaj i charakter przedsięwzięcia należy stwierdzić, że planowana przebudowa drogi nie przyczyni się do istotnego zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie eksploatacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja nawierzchni drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Biorąc pod uwagę przebudowę drogi w istniejącym pasie drogowym, a także brak skrzyżowań na przewidywanym odcinku drogi, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań i kumulacji planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, na etapie jego realizacji przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych związanych z prowadzeniem robót ziemnych i układaniem warstw nawierzchni drogi oraz odpadów komunalnych. Wszystkie powstające na etapie budowy odpady będą magazynowane selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe, które wymagałyby odpowiedniego zagospodarowania. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem nieczystości ciekłych o charakterze ścieków bytowych, wytwarzanych przez pracowników budowy. Na etapie budowy pracownicy będą korzystać z przenośnych kabin sanitarnych objętych serwisem podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obsługi. Z k.i.p. wynika, że wody opadowe i roztopowe z planowanej nawierzchni zostaną odprowadzone do istniejących rowów.

Uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia, w kontekście art. 63 ust.1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych, obszarów przylegających do jezior. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z przebudową drogi powiatowej nr 4922P nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym, przebiegającym przez grunty rolne i tereny zabudowane o niewielkiej gęstości zaludnienia.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. k, według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych, planowana inwestycja znajduje się w granicach o kodzie PLGW600070, ocenie jej stanu ilościowego - dobry, ocenie stanu chemicznego – dobry. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW 60023185649 Kania o statusie naturalna część wód, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę zakres i skalę prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, sposób postępowania z wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia odpadami, a także klasę i kategorię drogi, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym nie przewiduje się pogorszenia istniejącego stanu wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną. Mając na uwadze art. 63 ust.1 pt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o ok. 19 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w pasie drogowym i nie wiąże się z wycinką drzew. W pasie drogowym występują niewielkie pasma drzew liściastych. Drzewa rosnące wzdłuż przebudowanego odcinka drogi zostaną poddane zabiegom pielęgnacyjnym, polegającym na wykonaniu cięć, to jest podkrzesaniu suchych konarów i gałęzi oraz uformowaniu korony drzew. W k.i.p wskazano, że w związku z realizacją zadania przewiduje się wycięcie pojedynczych krzewów. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w istniejącym pasie drogowym, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000 ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Rębowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”, planowanego do realizacji na działce nr 635, obręb 0011 Krajewice, działce nr 76, obręb Ziółkowo, gmina Gostyń oraz na działkach nr: 82, 136/5, 251 i 253, obręb Rębowo, gmina Piaski nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Gostynia.

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gostynia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki :

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy ooś

 

Z up. Burmistrza Gostynia

/-/

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Zarząd Powiatu w Gostyniu

    ul. Wrocławska 256

    63-800 Gostyń

2. Pozostałe strony postępowania zostały

    powiadomione w oparciu o art. 49 k.p.a.

3. aa

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

    ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

2. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

    ul. Noskowskiego 23

    61-705 Poznań

3. Starosta Gostyński

    ul. Wrocławska 256

    63-800 Gostyń

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Załącznik

do decyzji nr RI.6220.1.2017

z dnia 02.10.2017 r.

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353ze zm.)

 

Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Rębowo. Długość analizowanego odcinka drogi powiatowej wynosi około 5,283 km, w tym 2,903 km w gminie Gostyń oraz 2,380 km w gminie Piaski. Droga powiatowa nr 4922P posiada nawierzchnię bitumiczną. Z treści złożonej dokumentacji wynika, że obecnie jezdnia posiada szerokość 5,00 – 5,50 m. Planuje się przebudowę drogi powiatowej klasy Z (zbiorczej) o nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR2 i grupy nośności podłoża G2. Ponadto w ramach projektu przewidziano wykonanie wjazdów na pola uprawne oraz do posesji. Ogólna powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej to ok. 27 740 m2. Projektowana prędkość w obszarze zabudowanym wyniesie 50 km/h, poza obszarem zabudowanym do 90 km/h.

Rodzaj technologii:

Projektuje się wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – asfaltową AC11P 50/70 a następnie położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 5 cm;

Rozwiązania chroniące środowisko:

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, która przy zachowaniu określonych parametrów eksploatacyjnych spowoduje zmniejszenie emisji hałasu i poprawi warunki akustyczne na terenach graniczących z przedsięwzięciem.

Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja planowanych nawierzchni oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Wszystkie powstające na etapie budowy odpady będą magazynowane selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Wody opadowe i roztopowe z planowanej nawierzchni zostaną odprowadzone do istniejących rowów.

Z up. Burmistrza Gostynia

/-/

mgr Donata Nawrocka

 Inspektor ds. ochrony środowiska

 

Art. 49 k.p.a.  Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust.3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

http://www.gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__wydanej_decyzji_dot__przebudowie_drogi_powiatowej_Krajewice-Rebowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl