Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 maja 2011

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
ZMIANA
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GOSTYŃ


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest opracowaniem strategicznym w planowaniu przestrzennym, określającym politykę gminy w zakresie gospodarki przestrzennej. Zgodnie z przepisami prawa ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które decydują o przeznaczeniu terenów oraz sposobie ich zagospodarowania i zabudowy, stanowiąc prawo miejscowe.
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń zostało zatwierdzone przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwałą nr XVII/158/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Z dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (Wydział Rozwoju i Inwestycji – pokój nr 5) lub na stronie internetowej www.gostyn.pl w zakładce „ABC mieszkańca” - „Polityka przestrzenna”.
Ze względu na planowaną zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń, informuję o możliwości składania wniosków o wyznaczenie innego, niż w obowiązującym studium, kierunku zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani zmianą studium mogą składać wnioski w formie pisemnej pod adresem:
Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2
63-800 Gostyń
Wnioski można składać także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@gostyn.pl), bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.
Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, adres i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz wnioskowany kierunek rozwoju dla wymienionej nieruchomości wraz z uzasadnieniem.
Wnioski można składać do 15 lipca 2011 r.

                                                                                

                                                                                                            Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Zmiana_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_miasta_i_gminy_Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl