Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 września 2019

Zmiany kadrowe w ratuszu

Ostatnie tygodnie obfitowały w zmiany kadrowe w gostyńskim magistracie. Wszystkie spowodowane były odejściem na emerytury aż 4 pracowników ratusza. Nowe twarze pojawiły się w Wydziale Finansowym, Wydziale Oświaty, Wydziale Organizacyjnym i Urzędzie Stanu Cywilnego.

W ostatnim czasie rozstrzygnięto trzy nabory na stanowiska urzędnicze. Spośród 13 kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi do zatrudnienia w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych została wybrana Katarzyna Bartlewicz z Piasków. Nowy pracownik realizuje zadania związane m.in. z przygotowaniem treści ogłoszeń i przeprowadzaniem konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe, przyjmuje i weryfikuje wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów oraz wnioski o udzielanie pomocy rodzinom wielodzietnym i osobom niepełnosprawnym poprzez program „Przyjazny samorząd” i Kartę Dużej Rodziny.

Nowych pracowników zyskał również Wydział Finansowy. Na stanowisku ds. rozliczeń i informacji w Referacie Dochodów została zatrudniona Żaneta Grodziska z Kosowa, pokonując w naborze 23 kandydatów. Do jej obowiązków należy m.in. prowadzenie prawidłowej ewidencji wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych, windykacja należności, wystawianie faktur VAT, sporządzanie plików JPK, deklaracji Vat oraz prowadzenie zadań z zakresu pomocy publicznej.

Zadania związane z planowaniem budżetu gminy i jego zmianami oraz wieloletnią prognozą finansową jednostki od września prowadzi natomiast Joanna Naskręt z Piasków. O stanowisko ds. planowania i analiz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu ubiegało się 9 kandydatów.

Zmiany kadrowe zaszły również wśród pracowników samorządowych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, od sierpnia woźnym w Urzędzie Miejskim w Gostyniu jest Mariusz Półtoraczyk z Gostynia. W odpowiedzi na informację o prowadzonym procesie rekrutacyjnym na stanowisko woźnego wpłynęło 8 ofert pracy, o wyborze Mariusza Półtoraczyka na wakujące stanowisko zdecydowały jego predyspozycje osobowościowe oraz wysoki poziom zdolności manualnych.

Zmiany objęły również Wydział Spraw Obywatelskich, a konkretnie działający w jego strukturach Urząd Stanu Cywilnego. W drodze awansu wewnętrznego stanowisko kierownika USC objęła Magdalena Kozyra, pełniąca od listopada 2014 r. stanowisko zastępcy kierownika. Zastępcą kierownika USC została Katarzyna Gubańska, zajmująca wcześniej stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych.

https://www.gostyn.pl/Zmiany_kadrowe_w_ratuszu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl