Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 stycznia 2014

Informacja Burmistrza dot. udziału społeczeństwa w postępowaniu - wydaniu decyzji środowiskowej na

BURMISTRZ  GOSTYNIA                                    
                                                                                           Gostyń  20.01.2014r.
RI.6220.10.2013
 

INFORMACJA  BURMISTRZA

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 1235) zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2014r. Witold Organiszczak prowadzący gospodarstwo rolne w Stankowie 4, 63-800 Gostyń przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory na głębokiej ściółce o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 60 DJP, zlokalizowanej w miejscowości Stankowo, gm. Gostyń – działka o nr ewid. 327/3 obręb Stankowo.
Planowana inwestycja polega na rozbudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1   pkt. 103  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.  nr 213, poz. 1397 ze zm.), zatem została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie § 3 ust.2 pkt. 2 ww. rozporządzenia.
Po uzyskaniu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia  19.11.2013r. Nr WOO-III.4240.230.2013.NB oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 02.10.2013r. Nr ON.NS-71/2-29/13 - Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 28.11.2013 r. nr RI.6220.10.2013 nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o  oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na: budowie obory na głębokiej ściółce o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 60 DJP, zlokalizowanej w miejscowości Stankowo, gm. Gostyń – działka o nr ewid. 327/3 obręb Stankowo.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256,    pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 22.01.2014r. do 11.01.2014r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.    

                                                                                               Z up. BURMISTRZA
                                                                                               mgr Donata Nawrocka
                                                                                               Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/_Informacja_Burmistrza_dot__udzialu_spoleczenstwa_w_postepowaniu_-_wydaniu_decyzji_srodowiskowej_na_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl