Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 lutego 2012

Obwieszczenie ws. budowy skryżowań drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 4907P

RI.6733.5.2012                                                                                       Gostyń, 20 lutego 2012 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 20 lutego 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji
przebudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 4907P w kierunku Pępowa oraz drogą powiatową nr 4954P Drzęczewo, budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, na terenie działek nr 775, 836, 834 (obręb Gostyń) oraz 855, 873/2 (obręb Piaski).
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr, 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                             Z up. Burmistrza
                                                             Elżbieta Palka
                                                             Zastępca Burmistrza

http://www.gostyn.pl/_Obwieszczenie_ws__budowy_skryzowan_drogi_krajowej_nr_12_z_droga_powiatowa_4907P.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl