Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 października 2011

ogłoszenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją

OGŁOSZENIE
O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ ZWIĄZANĄ
Z PRZEPROWADZENIEM STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU PRZY
UL. POZNAŃSKIEJ, OBRĘB GEODEZYJNY DUSINA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), informuję o możliwości zapoznania się z prognozą oddziaływania na środowisko, dotyczącą projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu przy ul. Poznańskiej (obręb geodezyjny Dusina, działki nr 140/4, 140/5, 140/6, 140/7) oraz inną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego, który został opracowany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XIX/185/08 z dnia 17 marca 2008 r. Przedmiotowa dokumentacja zostanie wyłożona wraz z projektem planu miejscowego od 7 listopada 2011 r. do 6 grudnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. Uwagi w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym można składać na adres um@gostyn.pl w terminie do 20 grudnia 2011 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gostynia.                                                                                        Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak

http://www.gostyn.pl/ogloszenie_o_mozliwosci_zapoznania_sie_z_dokumentacja.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl