Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 marca 2017

16 marca sesja Rady Miejskiej

18 projektów uchwał będzie przedmiotem XXVI sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 16 marca 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza.

Po ustaleniu quorum radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołów z XXIV i XXV sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie objęcia udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
 • w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gostyń na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z wymianą systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Gostyń, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej i sposobu jej rozliczania,
 • zmieniającej uchwałę nr XI/148/11 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kosowo 2011 – 2018”,
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 r.,
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2017 – 2024,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piaski,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Gostyń,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Gostyń,
 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności w trybie przetargowym do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Jana Pawła II,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Powstańców Wlkp.,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (os. Gawrony),
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (ul. Wrocławska),
 • w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu na 2017 r.,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gostyń na lata 2013 – 2017,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.

Po podjęciu uchwał zostanie przyjęte sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu za IV kwartał 2016 roku.

Następnie Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne głosy i wnioski radnych.

http://www.gostyn.pl/16_marca_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl