Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 listopada 2017

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej - Gostyn, os. Słoneczne

PPOS.6733.15.2017                                                                        

Gostyń, 15 listopada 2017 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn, szafki kablowej oraz złącz kablowych, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 3734/5, 2098/10, 3726, 2096/4, położonych w Gostyniu na os. Słonecznym.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

                                                                                                                   

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_linii_kablowej_-_Gostyn__os__Sloneczne.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl