Facebook Dzieje się w Gostyniu Facebook Inwestycyjny Gostyń Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

"Wielkopolska Karta Rodziny"

„Wielkopolska Karta Rodziny” to program zniżek, w instytucjach publicznych oraz w firmach prywatnych, dla rodzin z województwa wielkopolskiego, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu łącznie przynajmniej troje dzieci.

 Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Karta jest przyznawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć, w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.

 Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

  1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
  2. dziecku poniżej 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia;
  3. dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
  4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
  5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

PLIKI DO POBRANIA:

* Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny

* Członkowie rodziny wielodzietnej

* Oświadczenie o niepełnosprawności

* Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Wydanie duplikatu Wielkopolskiej Karty Rodziny jest bezpłatne i  polega na wydaniu nowej karty z takim samym numerem. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej, a w przypadku zagubienia Karty, przedstawienie stosownego pisemnego oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty pierwotnej.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, pok. nr 9.

Karty będzie można odebrać po 30 dniach od daty złożenia wniosku. Produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miejskiego w Gostyniu celem ich wydania.

W przypadku decyzji o niewydaniu Karty, tryb odwoławczy nie przysługuje. Jednostką koordynującą realizację Programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Podstawa prawna:

  1. Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
  2. Porozumienie Partnerskie Nr 17/gmina/2021 zawarte w dniu 11.10.2021 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Gostyń.

Informacje dotyczące Wielkopolskiej Karty Rodziny oraz katalog dostępnych ulg i zniżek z Wielkopolską Kartą Rodziny można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Wielkopolska_Karta_Rodziny.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl