Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 grudnia 2017

Ogłoszenie - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - gmina Gostyń

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń

Na podstawie art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwały Nr XXXIII/418/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXXI/392/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. Zmiana studium dotyczy terenów położonych w Kosowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 30/3 i 36/6 (określonych na mapie).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w terminie do 2 stycznia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

 

Pliki do pobrania:

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_-_Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_-_gmina_Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl