Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 września 2017

Ogłoszenie II rokowania na sprzedaż prawa własności do nieruchomości

Burmistrz Gostynia

ogłasza II rokowania

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości

niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr 1151/2, nr 1152/2, nr 1150/3 o łącznej powierzchni 0,1705 ha, położonej w Gostyniu przy ulicy Jana Pawła II, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00039129/2,

Cena wywoławcza: 215.000,00 zł

1. Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona, nieutwardzona, porośnięta samosiejkami traw i krzewów. Kształt zbliżony do nieforemnego wieloboku, dobry, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w której są media: woda, energia energetyczna, kanalizacja, gaz ziemny.
W obowiązującym mpzp grunt oznaczony jest symbolem 8UMW: teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

3. Komisja do przeprowadzenia rokowań wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości.

4. I przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była powyższa nieruchomość, został przeprowadzony w dniu 26.08.2016 r., II przetarg miał miejsce w dniu 09.01.2017r., I rokowania 18 maja 2017 r. Wszystkie zakończyły się negatywnie.

5. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

a) pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone najpóźniej do dnia 16 października 2017 r. Zgłoszenie musi być umieszczone w zamkniętej kopercie i powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeśli zgłaszający jest osobą prawną (kserokopia aktualnego odpisu KRS). W przypadku spółek cywilnych – zgłoszenie winno być dokonane przez wszystkich wspólników jednym zgłoszeniem,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oświadczenie, że zgłaszający akceptuje aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń,

-  kserokopię dowodu wpłaty zaliczki,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

b) wpłata zaliczki w wysokości: 30.000,00 zł, którą należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 października 2017 r., na konto sprzedającego: BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456. Zaliczka przepada, jeśli nabywca wyłoniony w rokowaniach uchyli się od zawarcia umowy.
W przypadku przeniesienia prawa własności na nowego nabywcę, zaliczka zostaje naliczona na poczet ceny nabycia. Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconej zaliczki podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Osobom, które nie zostały wyłonione jako nabywca nieruchomości, przekazuje się zaliczkę na jego rzecz nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka przepada, jeśli nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Zgłoszenia można składać:

- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gostyniu mieszczącym się w budynku ratusza przy Rynku 2 (pokój nr 10) lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 10, w budynku przy ul. Wrocławskiej 256),

- listownie na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256, Gostyń.

6. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 20 października 2017roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).

7. Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT.

8. Cudzoziemcy, uczestniczący w przetargu winni przedstawić przed podpisaniem aktu notarialnego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

10. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.

11. Komisja do przeprowadzenia rokowań zastrzega możliwość odwołania ogłoszonych rokowań bez podania przyczyny.

12. Komisja do przeprowadzenia rokowań zastrzega prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

13. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gostyniu, tel. 65 575 21 20.

 

Sprawę prowadzi: Joanna Rączkiewicz, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 3), tel./e-mail: 65 5752116/ jraczkiewicz@um.gostyn.pl.

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_II_rokowania_na_sprzedaz_prawa_wlasnosci_do_nieruchomosci.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl