Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 grudnia 2017

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej OOŚ - gmina Gostyń

Ogłoszenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń

 Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 29 i art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń. Tereny objęte sporządzeniem zmiany studium, położone w Kosowie, oznaczone są ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 30/3 i 36/6. Projekt dokumentu zostanie opracowany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXXIII/418/17 z dnia 27 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w terminie do 2 stycznia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.

 

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_przeprowadzenia_strategicznej_oceny_oddzialywania_na__srodowisko_-_gmi.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl