Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 września 2017

Ogłoszenie o uchwaleniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Bogusławki

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

o uchwaleniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Bogusławkach

Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1405) informuję, że Rada Miejska w Gostyniu Uchwałą Nr XXXI/391/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. przyjęła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 31 sierpnia 2017 r. poz. 5633 i wejdzie w życie 15 września 2017 r.

Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się na stronie internetowej: http://biuletyn.gostyn.pl/resolutions/content/9552 oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5).

 

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Skorupski

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_uchwaleniu_Miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_-_Boguslawki.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl