Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 września 2017

Ogłoszenie o uchwaleniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

o uchwaleniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń

Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1405) informuję, że Rada Miejska w Gostyniu Uchwałą Nr XXXI/392/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. przyjęła zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń.

Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się na stronie internetowej: http://biuletyn.gostyn.pl/resolutions/content/9553 oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5). 

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Skorupski

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_uchwaleniu_zmiany_Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl