Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 stycznia 2018

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Kunowie, ul. Spacerowa (działka nr 617/1 )

BURMISTRZ GOSTYNIA

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 617/1 o powierzchni 0,1466 ha (RVI), położonej w Kunowie ul. Spacerowa, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00010233/5

Cena wywoławcza: 47.000,00 zł netto

wadium: 10.000,00 zł

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona teren lokalizacji działki częściowo wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – ul. Spacerowa. Dojazd od strony ul. Spacerowej poprzez zajazd z ul. Gostyńskiej drogą częściowo o nawierzchni bitumicznej, częściowo gruntową dalej wytyczoną drogą dojazdową nieurządzoną. Sąsiedztwo stanowią tereny zalesione, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, obszar niezabudowany - rolniczy. W mpzp nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 8 września 2016 roku, II przetarg odbył się 9 lutego 2017 roku, III przetarg odbył się 25 maja 2017 roku, IV przetarg odbył się 17 listopada 2017 roku wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).

Wadium  należy wpłacić do dnia 13 marca 2018 rokuna konto sprzedającego: Bank BGŻ BNP Paribas S. A. 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 – w tytule przelewu należy napisać wadium na działkę 617/1. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.

Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Do ceny wylicytowanej zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 3, tel. 65 575 21 16.

Sprawę prowadzi: Joanna Rączkiewicz, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul.  Wrocławska 256 (pokój nr 3), tel./e-mail: 65 5752116/ jraczkiewicz@um.gostyn.pl.

https://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_dzialki_polozonej_w_Kunowie__ul__Spacerowa_dzialka_nr_6171_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl