Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 października 2017

Zawiadomienie ws. przebudowy drogi powiatowej Gola – Czajkowo

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 13.10.2017r.

RI.6220.5.2017

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanym w dniu 12.10.2017r. postanowieniu, którego treść podaję niżej

Doręczenie ww. postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza Gostynia

/-/

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

BURMISTRZ  GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 12.10.2017

PPOS.6220.5.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo, planowanego do realizacji na działkach nr: 4, 10/1, 10/2, 184, 253, obręb Gola oraz nr: 13, 95, 96, obręb Czajkowo, gmina Gostyń, przy uwzględnieniu następujących warunków:

1. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od początku sierpnia do końca lutego.

2. Dopuszcza się odstąpienie od powyższego, w przypadku prowadzenia wycinki pod nadzorem przyrodniczym.

3. Drzewa, w sąsiedztwie których będą prowadzone roboty budowlane, a nie są one przeznaczone do wycinki, na czas prowadzenia prac, odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej równej liczbie drzew wolnostojących przeznaczonych do wycinki, z wykorzystaniem rodzimych gatunków. Do sadzenia należy zastosować duże, rozrośnięte egzemplarze drzew – obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm, powinien wynosić minimum 8 cm.

5. Nowe nasadzenia należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej:

    - doły do sadzenia wypełnić świeżą, żyzną ziemią,

    - nowo posadzone drzewa zabezpieczyć przed przewróceniem, np. poprzez przywiązanie do palików,

    - do czasu ukorzenienia się w nowym miejscu (3 lata) drzewom należy zapewnić regularne podlewanie (szczególnie w okresie letnich upałów) oraz nawożenie.

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo na długości 2,534 km.

Do wniosku załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia dalej k.i.p., mapy ewidencyjne oraz wypisy z rejestru gruntów.

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

W związku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy ooś w dniu 15.09.2017r. zwrócił się do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii z dnia 03.10.2017r. znak: WOO-IV.4240.931.2017.WP.1 (data wpływu do Urzędu 04.10.2017r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w opinii sanitarnej nr DN-NS.9012.1505.2017 z dnia 05.10.2017r. (data wpływu do Urzędu 09.10.2017r.) stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przebudowa drogi powiatowej to inwestycja, która obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i nie będzie ona zmieniała krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawią się wartości architektoniczne terenu. Projektowane zmiany winny poprawić warunki komunikacyjne oraz istotnie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.

Po przeanalizowaniu akt sprawy, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu uznał, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna powodować ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na warunki życia i zdrowie ludzi, w aspektach normowanych przez obowiązujące przepisy prawa.

W postępowaniu wzięto pod uwagę: informacje o przedsięwzięciu zawarte w karcie informacyjnej, opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś .

Przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Zgodnie z k.i.p. w ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor przewiduje przebudowę drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo na terenie gminy Gostyń. Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku wynoszącym około 2534 m. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się zmian w przebiegu istniejącej trasy. Droga powiatowa nr 4948P posiada klasę techniczną Z, kategorię ruchu KR2 oraz prędkość projektową w obszarze zabudowanym do 50 km/h i poza obszarem zabudowanym do 90 km/h. Planowana inwestycja polegać będzie m.in. na wyrównaniu nawierzchni jezdni masą mineralno-asfaltową oraz odtworzeniu i odmuleniu rowów przydrożnych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób znaczący na zwiększenie natężenia ruchu. Jego celem jest przebudowa drogi i tym samym poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na bardzo zniszczonej nawierzchni bitumicznej.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy ooś, na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia występują tereny wymagające ochrony akustycznej, wyznaczone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w śladzie istniejącej drogi. W k.i.p. oszacowano, że natężenie ruchu pojazdów na przebudowywanej drodze będzie wynosić około 238 pojazdów lekkich i około 14 pojazdów ciężkich dla pory dnia oraz około 9 pojazdów lekkich i 2 pojazdy ciężkie dla pory nocy. Po zrealizowaniu inwestycji nie przewiduje się znaczącego wzrostu liczby pojazdów poruszających się po analizowanym odcinku drogi. Uwzględniając powyższe, w szczególności przedstawione natężenie ruchu pojazdów, należy uznać, że przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, a akustyczne standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni co wpłynie również na polepszenie warunków akustycznych na terenach graniczących z przedmiotową drogą.

Pojazdy poruszające się po analizowanym odcinku drogi mają stały wpływ na stan powietrza na przedmiotowym obszarze. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza, związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Mając na uwadze fakt, iż analizowane przedsięwzięcie stanowi przebudowę istniejącego układu drogowego, emisja z niego ma już udział w tle zanieczyszczeń, niezależnie od podjęcia lub nie podjęcia przedmiotowej inwestycji. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit.d ustawy ooś ze względu na klasę i kategorię analizowanego odcinka drogi oraz szacowany ruch pojazdów, nie przewiduje się ponadnormatywnego wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji, w szczególności przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Analiza złożonej dokumentacji wykazała, że wystąpi powiązanie planowanego przedsięwzięcia z innymi drogami, szczególnie w rejonie skrzyżowań. Biorąc pod uwagę lokalizację, skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazane natężenie ruchu pojazdów, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.

Z uwagi na lokalizację, rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii i katastrof budowlanych. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Planowane przedsięwzięcie charakteryzować się będzie oddziaływaniem na klimat. W przypadku przedmiotowej inwestycji emitowany będzie gaz cieplarniany – dwutlenek węgla w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Na etapie realizacji wystąpi emisja dwutlenku węgla w wyniku spalania paliw w silnikach samochodów i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia robót. Wielkość emisji zależeć będzie od ilości sprzętu zaangażowanego do prac i ich parametrów. Emisja ta będzie stosunkowo niewielka i krótkotrwała, a więc oddziaływanie etapu budowy na klimat należy uznać za pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji, źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery będzie głównie ruch pojazdów spalinowych. Jednakże z uwagi na rodzaj i charakter przedsięwzięcia należy stwierdzić, że jego realizacja nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu w skali globalnej na etapie eksploatacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja nawierzchni drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, na etapie jego realizacji przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych związanych z prowadzeniem robót ziemnych i układaniem warstw nawierzchni drogi. Powstające na etapie budowy odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe, które wymagałyby odpowiedniego zagospodarowania. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem nieczystości ciekłych o charakterze ścieków bytowych, które zostaną odprowadzone do przenośnych toalet typu Toi-Toi. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia nie będą wiązały się z poborem wód podziemnych i obniżaniem zwierciadła wód gruntowych, a także ingerencją w koryta cieków. Z treści złożonej dokumentacji wynika, że odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez nadanie profilu podłużnego i spadków poprzecznych nawierzchni jezdni pozwalających na odprowadzenie ich do istniejących wpustów ulicznych istniejącej kanalizacji deszczowej we wsi Czajkowo oraz odtworzonych i oczyszczonych rowów przydrożnych.

Uwzględniając rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, w kontekście art. 63 ust.1 pkt 2 lit. a, b, c, d, g, i, j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w pobliżu obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz obszarów przylegających do jezior. Planowana inwestycja częściowo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Trasa drogi przebiega poza terenami o dużej gęstości zaludnienia.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych, działki w obrębie których planowana jest  inwestycja znajdują się w granicach o kodzie PLGW600070, ocenie jej stanu ilościowego - dobry, ocenie stanu chemicznego – dobry, ocenie zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego – zagrożona oraz o kodzie PLG600079, ocenie jej stanu ilościowego: dobry, ocenie stanu chemicznego: dobry, ocenie zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego: niezagrożona. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie trzech obszarów Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW600017185652 „Dopływ z Goli” o statusie: naturalna część wód, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych, o kodzie PLRW600023185649 „Kania” o statusie: naturalna część wód, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz o kodzie PLRW600017148549 „Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego” o statusie: silnie zmieniona część wód, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę zakres i skalę prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, system odwodnienia planowanych nawierzchni, sposób postępowania z wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia odpadami, a także klasę i kategorię drogi powiatowej nr 4948P, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym nie przewiduje się pogorszenia istniejącego stanu wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust.1 pt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o ok. 9 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w pasie drogowym i jego realizacja wiąże się z wycinką 100 drzew: 40 topól o średnicach powyżej 75 cm i 60 kasztanowców o średnicach od 66 do 75 cm. W celu ochrony ptaków nałożono warunek wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz warunek przeprowadzenia nasadzeń rekompensacyjnych zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Ponadto Inwestor został zobowiązany do zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w śladzie istniejącej drogi oraz jego realizację zgodnie z nałożonymi warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000  Zachodnie Pojezierze Krzywińskie, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Mając na uwadze skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo, planowanego do realizacji na działkach nr: 4, 10/1, 10/2, 184, 253, obręb Gola oraz nr: 13, 95, 96, obręb Czajkowo, gmina Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

 

Z up. Burmistrza Gostynia

/-/

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Zarząd Powiatu w Gostyniu

    ul. Wrocławska 256

    63-800 Gostyń

2. Pozostałe strony postępowania zostały

    powiadomione w oparciu o art. 49 k.p.a.

3. aa


Do wiadomości:

1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

     ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

2.  Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

     ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 74 ust.3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

https://www.gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__przebudowie_drogi_powiatowej_Gola_-_Czajkowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl