Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 sierpnia 2017

Zawiadomienie ws. przebudowy drogi powiatowej Krajewice – Rębowo

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 31.08.2017 r.

PPOS.6220.1.2017

Zawiadomienie

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), dalej ustawa ooś

zawiadamiam strony postępowania

że zgodnie z art. 10 k.p.a, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Rębowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”- strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Możliwość zapoznania się z całym materiałem oraz wysłuchanie stron istnieje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. nr 4, w godz. pracy Urzędu od 730 do 1530.

Z up. BURMISTRZA

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy oośJeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

https://www.gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__przebudowy_drogi_powiatowej_Krajewice_-_Rebowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl