Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 stycznia 2018

1 lutego sesja Rady Miejskiej

12 projektów uchwał będzie przedmiotem XXXVI sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 1 lutego 2018 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołów z XXXIV i XXXV sesji, a burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krobia na zorganizowanie Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie w 2018 roku,
 • w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności w trybie bezprzetargowym do nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowie,
 • w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostyń oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Gostyń nieposiadającym osobowości prawnej,
 • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gostyń dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
 •  w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu oraz zamiaru dokonania zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, 
 • w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej,
 • w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej,
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.,
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2018 – 2024,
 • w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2018 oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w roku 2017.

Następnie Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne głosy i wnioski radnych.

https://www.gostyn.pl/1_lutego_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl