Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 listopada 2017

27 listopada sesja Rady Miejskiej

25 projektów uchwał będzie przedmiotem XXXIII sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w poniedziałek 27 listopada 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XXXII sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 r.,
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2017-2024,
 • w sprawie nadania nazwy dla ronda w Gostyniu,
 • w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Gostynia,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń,
 • w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostyń na lata 2018-2022,
 • w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gostyń,
 • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gostyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. Województwu Wielkopolskiemu,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
 • w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Siemowie,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. Powiatowi Gostyńskiemu,
 • w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gostynia, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg,
 • w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 • w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gostyń,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gostyń.

Następnie radni przyjmą sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu za III kwartał 2017 roku, a Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne głosy i wnioski radnych.

http://www.gostyn.pl/27_listopada_-_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl