Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 listopada 2020

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021. Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać oferty do 15 grudnia 2020 roku do godz. 15.30.

Ogłoszony przez Burmistrza Gostynia konkursy ofert dotyczą zadań:

1) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów - 18.000 zł;

2) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych - 7.000 zł;

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 75.000 zł;

4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego -20.000 zł;

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 120.000 zł;

6) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej - 18.000 zł;

7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności - 21.000 zł;

8) ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 55.000 zł;

9) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń – 1.000.000 zł;

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń - 238.800 zł.

Pełną treść ogłoszeń wraz z załącznikami można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Konkursy_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_41660.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl