Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 listopada 2021

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022. Termin składania ofert mija w piątek 10 grudnia 2021 r. o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą zadań:

 1. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów – 18.000 zł;
 2. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych – 7.000 zł;
 3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 69.000 zł;
 4. wspieranie działalności harcerskiej – 16.000 zł;
 5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego – 20.000 zł;
 6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 95.000 zł;
 7. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej – 18.000 zł;
 8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności – 21.000 zł;
 9. ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 55.000 zł;
 10. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
 • świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń - 1.698.000 zł,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń – 131.000 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Konkursy_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_42449.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl