Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 stycznia 2015

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projek

Ogłoszenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w Kunowie


Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu zostanie opracowany   na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Tereny objęte sporządzeniem planu miejscowego położone są w Kunowie przy ulicach: Gostyńskiej, Spacerowej i Kwiatowej.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim
w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5), oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w terminie do 6 lutego 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.


                                           Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak


 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_przeprowadzenia_strategicznej_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_projek_36183.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl