Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 grudnia 2014

Ogłoszenie o uchwaleniu MPZP dla terenu w Czachorowie

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

o uchwaleniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie


Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2013 r. poz.1235, ze zm.), informuję, że Rada Miejska w Gostyniu Uchwałą Nr XLI/606/14 z dnia 24 października 2014 r. przyjęła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Strefa gospodarcza Czachorowo 1. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2014 r. poz. 6251 i wejdzie w życie 5 grudnia 2014 r.
Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się na stronie internetowej: www.bip.gostyn.pl/RadaMiejska/Uchwały/XLI/606/14 oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5).


                                                           Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_uchwaleniu_MPZP_dla_terenu_w_Czachorowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl