Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 grudnia 2014

Informacja Burmistrza - udział społeczeństwa - stacja demontażu pojazdów

BURMISTRZ  GOSTYNIA                                    
                                                                                         Gostyń  22.12.2014r.
RI.6220.12.2014
 


INFORMACJA  BURMISTRZA
 


Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 08 lipca 2014 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „POLMOZBYT” Czesław Pawlicki, ul. Wrocławska 140a, 63-800 Gostyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowo – garażowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2528/1 i 2527/8, zlokalizowanych w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 140a.
Zamierzenie to zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 42  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.  nr 213, poz. 1397 ze zm.)  zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu jest obligatoryjnie wymagane.
W związku z tym, że raport ten wymagał dalszego uzupełnienia, powtarza się postępowanie z udziałem społeczeństwa w oparciu o raport w wersji ostatecznej.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia – postanowieniem z dnia 09.12.2014r. sygn. WOO-I.4242.183.2014.ES.7
    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256,    pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 23.12.2014r. do 12.01.2015r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
                                                          
                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska

 

https://www.gostyn.pl/Informacja_Burmistrza_-_udzial_spoleczenstwa_-_stacja_demontazu_pojazdow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl