Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 grudnia 2014

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

                                                                                Gostyń, dnia 15 grudnia 2014r.
ABG-AB. 6740.820.2014
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) zawiadamia się, że dnia 04 grudnia 2014r.  zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gostynia postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na :
BUDOWIE DROGI  OD  ULICY  PODGÓRNEJ DO ULICY  WIELKOPOLSKIEJ   WRAZ  Z BUDOWĄ  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ
Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 
Gostyń , obrębie Gostyń, arkusz mapy ew. 25  - na działkach o nr. ewid. :
3211/4, 2175/37, 2175/36, 2182/9, 2183/2, 2185/5, 2186/3, 2186/7, 2187, 2188, 2189, 2192/2, 2192/6, 2193/3, 2194/3, 2194/4, 2195, 2198/2, 2199/3, 2200, 2201/2, 2204/4, 2205/4, 2206, 2207, 2209/11, 2437/6, 2438/2, 2439/4, 2440/26, 2441/3, 2213/2
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 255a („pastorówka”, pokój nr 12), w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Informuje się ponadto, że z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  stanie się ostateczna, nieruchomości znajdujące się w  liniach rozgraniczających inwestycję staną się z mocy prawa własnością Gminy Gostyń.

 

                                                                                  Starosta Gostyński
                                                                                  Robert  Marcinkowski
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_36175.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl