Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 listopada 2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projek

Burmistrz Gostynia                                                        Gostyń, 14 listopada 2014 r.
Rynek 2
63-800 Gostyń
 

Ogłoszenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Górna, Wielkopolska, Wrocławska

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu zostanie opracowany           na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XLI/607/14 z dnia 24 października 2014 r. Teren objęty sporządzeniem planu miejscowego stanowi obszar, którego granice tworzą: od zachodu ul. Górna, od północy ul. Wielkopolska, od wschodu ul. Wrocławska i od południa działka nr 2478.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim
w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5), oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w terminie do 15 grudnia 2014 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (pokój nr 5). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.


                                                                             Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak

 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_przeprowadzenia_strategicznej_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_projek_36169.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl